Prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Urodzony 3 października 1951 r. w Toruniu. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskując w 1973 r. tytuł magistra prawa. W 1980 r. na Wydziale Prawa i Administracji UG obronił pracę doktorską  napisaną pod kierunkiem prof. dr Zbigniewa Jaśkiewicza.
 Do 1999 r. zajmował się głównie dydaktyką prowadząc wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i seminaria. Jest promotorem ponad 500 prac magisterskich.
 Od 1999 r. zaangażowany oprócz dydaktyki także w prace badawcze. Zajmuje się problematyką prawa gospodarczego publicznego, w szczególności zagadnieniami prawnymi podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony konkurencji i konsumentów, zamówień publicznych, prawa energetycznego oraz przedsiębiorców – osób fizycznych. Autor i współautor ok. 70 publikacji naukowych w tym artykułów m.in. w Studiach Prawniczych, Monitorze Prawniczym, Gdańskich Studiach Prawniczych oraz  książek, w tym podręcznika z zakresu prawa gospodarczego publicznego, uczestnik wielu konferencji, w tym międzynarodowych i seminariów. Jest recenzentem wielu prac naukowych, w tym książek i artykułów, a także doktoratów i prac habilitacyjnych. Uczestniczył w przewodach doktorskich ( w tym również jako promotor) i habilitacyjnych.
 W Uniwersytecie Gdańskim pracuje od 1973 r., obecnie jako profesor nadzwyczajny  na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, w Zakładzie Prawa Gospodarczego Publicznego jako jego kierownik. Przez 10 lat był członkiem  Komisji ds. Socjalnych Senatu UG. W 2002r. wybrany został na  funkcję Prodziekana ds. Studiów Zaocznych i Wieczorowych WPiA, którą sprawował przez dwie kadencje do 2008 r. Jest organizatorem i autorem programu  Studiów Podyplomowych Prawa Działalności Gospodarczej oraz Studiów Podyplomowych: System i Prawo Zamówień Publicznych.  
 Pełnił funkcje dziekańskie i prodziekańskie w wyższych szkołach niepublicznych, w tym funkcję dziekana Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami z siedzibą w Warszawie. Był radcą prawnym , członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Obecnie wykonuje zawód adwokata w ramach własnej kancelarii w Gdańsku. Jest także członkiem Prezydium i arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni. 
Jest członkiem Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej z siedzibą w Gdańsku i wiceprzewodniczącym Zarządu tej organizacji oraz członkiem Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji z siedzibą w Warszawie.
Wchodzi w skład Rady Naukowej Internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego IKAR wydawanego Przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
A. Powałowski pełni rolę promotora  i recenzenta prac doktorskich i uczestniczy w przewodach habilitacyjnych jako recenzent i członek komisji.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa