Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, specjalista z zakresu teorii i filozofii prawa oraz teorii państwa. W poprzednich latach pełniła funkcję m.in. prorektora ds. kształcenia UG (1996-1999) i prorektora ALK (2004-2011).  Członek Rady Naukowej INP PAN w Warszawie od 1999 - 2007 r., członek Sekcji polskiej Assosation Internationale de Philosophie de Droit et de Philosophie Social, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Legislacji oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. Obecnie m.in.:  ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (od 2002 roku) oraz członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2014 r.) Autorka licznych książek, publikacji oraz ekspertyz, opiniodawca w wielu postępowaniach profesorskich, recenzent w  przewodach habilitacyjnych i doktorskich.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa