Prof. dr hab. nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego UMCS; od 1 września 2012 roku dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS (wcześniej przez dwie kadencje prodziekan tego Wydziału). Zainteresowania badawcze: problemy międzynarodowego prawa ochrony środowiska, międzynarodowej ochrony praw człowieka, organizacji międzynarodowych, sądownictwa międzynarodowego, prawnomiędzynarodowej ochrony dziedzictwa kulturalnego oraz prawa europejskiego. Autorka ponad stu dwudziestu publikacji naukowych, m.in. monografii: Ochrona przyrody. Studium prawnomiędzynarodowe, Lublin 2004, Rozwój ochrony dziedzictwa kulturalnego w prawie międzynarodowym na przełomie XX i XXI wieku, Lublin 2011. Redaktor naukowy i współautorka sześciu prac zbiorowych, m.in.: Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji UMCS, Lublin 2009, Leksykon prawa międzynarodowego publicznego. 100 podstawowych pojęć (współredaktor D. Pyć), Warszawa 2012, oraz opracowań ponad dwudziestu zbiorów dokumentów międzynarodowych. Promotor trzynastu rozpraw doktorskich i ponad tysiąca prac magisterskich i licencjackich; wiceprzewodnicząca Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA); członek rzeczywisty i członek Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, a także członek rad redakcyjnych i naukowych kilku prawniczych czasopism naukowych.