Doktor nauk prawnych, adiunkt Wydziału Prawa I Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (Katedra Historii Prawa). W prowadzonych badaniach koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach z zakresu historii prawa francuskiego oraz jego oddziaływaniu na kształtowanie się polskiej kultury prawa. W 2013 r. zrealizowała dwa projekty finansowane przez Joint Center for History and Economics of Harvard University & University of Cambridge. Od 2014 r. jest kierownikiem projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. "Implementacja zasad francuskiego prawa handlowego w Księstwie Warszawskim, konstytucyjnym Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Krakowskiej - Code de commerce w zderzeniu z polskimi realiami" (OPUS), a od 2016 r. kierownikiem projektu (również finansowanego przez NCN) pt. "Kodyfikacja narodowa - fantazmat czy realna alternatywa? W kręgu debat nad rodzimym systemem prawa sądowego w konstytucyjnym Królestwie Polskim" (SONATA BIS). Jest stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stypendium dla wybitnych młodych naukowców) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, laureatką wielu nagród i wyróżnień oraz visiting professor Université de Toulouse Capitol 1.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa