Prof. UMK, dr hab. Agnieszka Bień-Kacała jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Po ukończeniu studiów w 1998 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Rozpoczęła również aplikację radcowską w OIRP w Toruniu, którą ukończyła w 2002 r. Doktorat obroniła w 2004 r. Staże naukowe odbyła na Uniwersytecie Ateńskim w 2002 r., na Uniwersytecie Karola w Pradze w 2009 r. oraz na Uniwersytecie w Maastricht 2016/2017. Stopień naukowy dra hab. uzyskała w 2013 r. Podstawą procedury była monografia pt. „Źródła prawa wewnętrznego w Konstytucji RP z 1997 r." Praca ta w 2014 r. uzyskała I miejsce w konkursie na najlepsze prace habilitacyjne organizowanym przez Szefa Kancelarii Sejmu RP i Radę Redakcyjną czasopisma naukowego „Przegląd Sejmowy". Jest członkiem komitetu redakcyjnego ogólnopolskiego dwumiesięcznika Przegląd Prawa Konstytucyjnego. Obecnie zajmuje się naukowo problematyką zmian ustrojowych w Polsce i na Węgrzech oraz ustrojem Holandii.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa