Prof. dr hab. Marek Kuryłowicz (ur. 1944). Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie w latach 1961-1966. Następnie zatrudniony w Katedrze Prawa Rzymskiego UMCS jako asystent. Aplikacja sądowa 1967-1969. Stopień doktora nauk prawnych w 1973 roku (promotor prof. dr Adam Wiliński). Stopień doktora habilitowanego w zakresie historii prawa w 1977 roku. Specjalność: prawo rzymskie. Tytuł profesora nadzwyczajnego nauk prawnych w 1989 r. Profesor zwyczajny od 1995 r.

Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego UMCS od 1977 do 2014 r., ponadto Katedry Prawa Rzymskiego KUL (1980–1997) i Zakładu Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego (2004-2012). Wykłady w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Przemyślu i Rzeszowie (1997-2006). Od 2001 r. profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Prodziekan (1981-1987) i dziekan (1990-1993; 1993- 1996) Wydziału Prawa i Administracji UMCS, prorektor Filii UMCS w Rzeszowie (1996-1999). W latach 1991–2006 członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk, ponadto Komitetu Nauk Prawnych PAN (1999-2002) i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 1977 r. ). Przewodniczący Rady Wydawniczej Wydawnictwa UMCS (1998-2008) oraz redaktor naczelny wydawnictwa „Studia Iuridica Lublinensia” (2002 – 2012). W 2006 r. wybrany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułu (trzy kadencje do grudnia 2016 r.). Odznaczenia: m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Studia zagraniczne w Austrii, Włoszech i Niemczech. Stypendysta fundacji "Alexander von Humboldt-Stiftung" i członek stowarzyszenia Societas Humboldtiana Polonorum.

Badania naukowe i publikacje obejmują problematykę rzymskiego rodzinnego (ze szczególnym uwzględnieniem adopcji) oraz prawa spadkowego z elementami prawa pogrzebowego. Ponadto gry losowe i umowy aleatoryjne w prawie rzymskim, a także studia nad rzymskim prawem karnym (działalność karno-administracyjna edylów rzymskich). Inicjator i współorganizator lubelskich sympozjów z rzymskiego prawa karnego – osiem w latach 1993-2014). Studia nad dziejami prawa rzymskiego w Polsce (m. in. w związku z Janem Zamoyskim i Akademią Zamojską) oraz historią europejskiego notariatu. Równolegle stałe nurty badawcze związków prawa z obyczajami w antycznym Rzymie oraz tradycji prawa rzymskiego we współczesnej kulturze prawnej. Publikacje także z zakresu innych praw antycznych.

Promotor 8 ukończonych przewodów doktorskich, wielokrotny recenzent w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i w postępowaniach o tytuł profesora.

Działalność dydaktyczna obejmuje przede wszystkim wykłady, ćwiczenia i konwersatoria z prawa rzymskiego; także wykłady z praw antycznych oraz seminaria magisterskie z prawa rzymskiego i praw antycznych. Ponadto łacińska terminologia prawnicza. Okresowo również wykłady i seminaria z polskiego prawa cywilnego (zwłaszcza rodzinnego).

Autor 9 monografii naukowych praz ok. 150 artykułów naukowych. Wykaz publikacji z lat 1969-2013 znajduje się w książce: Scripta minora selecta. Ausgewählte Schriften zum römischen Recht, Lublin 2014, s. 280-290 (Gesamtverzeichnis der Publikationen). Wcześniejszy przegląd dorobku naukowego z lat 1969-2009 również w książce: Quid leges sine moribus ? Studia nad prawem rzymskim dedykowane profesorowi Markowi Kuryłowiczowi w 65. rocznicę urodzin oraz 40-lecie pracy naukowej, Lublin 2009, s. 39-48. Tamże (s. 11-38) bliższe informacje „o profesorze, katedrze, doktorach, doktorantach i współpracownikach”.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa