Ks. dr hab. Zbigniew St. Iwański jest kapłanem Archidiecezji Warszawskiej. Ukończył Instytut Profilaktyki i Resocjalizacji na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył studia w Paryżu w zakresie katechetyki i pedagogiki. Doktorat nauk humanistycznych uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jako wykładowca akademicki prowadzi zajęcia z resocjalizacji, patologii społecznych, rewalidacji, suicydologii, wiktymologii, kryminologii, aksjologii, kryminalistyki, probacji. Uczestniczy w szkoleniach prokuratorów, sędziów i kuratorów sadowych, współpracując z Ministerstwem Sprawiedliwości. Prowadzi badania nad skutecznością resocjalizacji w warunkach izolacji więziennej i zasadnością stosowania kary pozbawienia wolności. Pod jego kierunkiem powstało ponad 200 prac magisterskich i około 100 licencjackich. Jest autorem haseł do Wielkiej Encyklopedii Katolickiej KUL oraz Wielkiej Encyklopedii Prawa. Opracował programy w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. Opublikował szereg artykułów, w tym pięć samodzielnych książek i trzy pod wspólną redakcją. Wśród nich to pozycje naukowe z zakresu tematyki resocjalizacyjnej, aksjologii, katechetyki; prawa, rewalidacji, kryminologii : Katecheza w szkole, szansa czy wyzwanie?; Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej; Wartości w procesie resocjalizacji osób skazanych; Kryzys kary pozbawienia wolności; Resocjalizacja a kryzys kary pozbawienia wolności. Uczestniczył i bierze udział w sympozjach krajowych i międzynarodowych o tematyce związanej z prawem karnym, probacją, resocjalizacją, kryminologią, wiktymologią i rewalidacją. Wspomaga duszpastersko parafię pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Rajszewie. Prowadzi terapię wśród osób niedostosowanych społecznie.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa