Doktor nauk prawnych, specjalizacja: prawo europejskie (2014);  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji (1997) oraz Centrum Studiów Europejskich im. J. Monetta na UMK w Toruniu (2000).  Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.  
Swoje zainteresowania naukowo-badawcze ukierunkowała na politykę spójności Unii Europejskiej. W pracy zawodowej łączy teorię z praktyką.  Posiada wieloletnie doświadczenie  związane  z zarządzaniem projektami współfinansowanymi ze środków UE.  Pracowała w każdej fazie przygotowania wniosku o dofinansowanie – od koncepcji, pomysłu; poprzez opracowanie dokumentacji,  kończąc na realizacji danego przedsięwzięcia.  Obecnie audytor wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego. W szczególności zajmuje się audytem projektów UE. Zrealizowała ok. 30 audytów wewnętrznych i zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków unijnych: audyt procedur, w tym zamówień publicznych, kontroli zarządczej, finansowy. Zainteresowania badawcze - prawo europejskie, prawo finansów publicznych, zamówienia publiczne, prawo administracyjne. Jej praca doktorska dotyczyła sytuacji prawnej beneficjenta środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa