Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Turystyki i Rekreacji Instytutu Nauk o Zdrowiu Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach. Przez 33 lata był pracownikiem organów administracji rządowej , pełniąc w tej administracji funkcje kierownicze naczelnika wydziału, zastępcy kierownika oraz kierownika jednostki organizacyjnej, jak również w latach 1994 do 2002 zatrudniony był w KZPN i zajmował się nadzorem nad SPN. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, prawa leśnego, łowieckiego, prawa ochrony przyrody oraz prawa europejskiego. Jest autorem 80 artykułów opublikowanych w Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego, Lesie Polskim, Łowcu Polskim, Przyrodzie Polskiej, Problemach Alkoholizmu, Prawie i Życiu, serii wydawniczej Biblioteczka Leśniczego wydawanej przez SIiTLiD oraz 44 opracowań książkowych monograficznych i rozdziałów w pracach zbiorowych.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa