Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Praw Człowieka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2003-2009 współpracownik Zespołu Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Przedstawiciel Polski w Komitecie Zarządzającym ds. Praw Człowieka Rady Europy (CDDH) w latach 2004-2008 oraz kilku komitetach opracowujących projekty zaleceń (rekomendacji) Komitetu Ministrów Rady Europy. Członek l'Institut international des droits de l'homme w Strasburgu (dyplom Instytutu uzyskany w 2004 r.). Zastępca członka Zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2012-). Członek Grupy Roboczej ekspertów ds. ludności pochodzenia afrykańskiego (procedura specjalna Rady Praw Człowieka ONZ, 2014-). Laureat Nagrody Fundacji im. Prof. Manfreda Lachsa za najlepszą książkę z zakresu prawa międzynarodowego opublikowaną w 2008 r. („Zagadnienie precedensu w prawie międzynarodowym praw człowieka"). Autor monografii pt. „Odpowiedzialność państwa-strony Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Studium prawnomiędzynarodowe” (Toruń 2013).

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa