kmdr rez. prof. dr hab. Andrzej Makowski,

Absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni (1972). Służbę rozpoczął na trałowcach w 9 Flotylli Obrony Wybrzeża, od stanowiska dowódcy działu okrętowego do dowódcy okrętu ORP „Jastrząb”. W 1980 roku ukończył studia drugiego stopnia w Akademii Marynarki Wojennej w Leningradzie i na tej uczelni w 1985 roku się doktoryzował. W 1986 roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej (dzisiejszej Akademii Marynarki Wojennej) w Gdyni. W 1992 roku przeprowadził kolokwium habilitacyjne w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W 2001 roku uzyskał tytuł profesora. Kierował Instytutem Dowódczo-Sztabowym oraz Instytutem Nauk Społecznych Akademii Marynarki Wojennej. Obecnie jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej.

Członek Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk, Komisji Prawnej IMO przy Polskim Rejestrze Statków w Gdańsku, Komisji Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego przy Zarządzie Głównym Polskiego Czerwonego Krzyża, rad naukowych „Kwartalnika Bellona” oraz „Rocznika Bezpieczeństwa Morskiego”. W latach 2010–2012 był członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych.

Opublikował – jako autor lub współautor – około 200 publikacji oraz prac naukowo-badawczych i ekspertyz. Do znaczących pozycji należą: Uwarunkowania działalności sił morskich na Bałtyku. Aspekty strategiczno-obronne i prawnomiędzynarodowe, Wojna na morzu we współczesnym prawie międzynarodowym, „Wojna minowa” na morzu, Siły morskie współczesnego państwa, Korea 1950–1953. Działania morskie oraz The “Mavi Marmara” incydent and the Modern Law of Armed Conflict at Sea.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa