Marcin Jurgilewicz – doktor habilitowany nauk społecznych, profesor Politechniki Rzeszowskiej, kierownik Zakładu Nauki o Bezpieczeństwie i dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, adwokat, mediator. Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Politologia oraz Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo. Autor i współautor publikacji dotyczących państwa, prawa oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, zwłaszcza bezpieczeństwa zgromadzeń, bezpieczeństwa i porządku ruchu drogowego, bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, jak też problematyki dotyczącej środków przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz wybranych zagadnień z zakresu prawa karnego i administracyjnego. W obszarze jego zainteresowań badawczych znajduje się także instytucja mediacji, jako jedna z polubownych metod rozwiązywania sporów.