TEKST JEDNOLITY
z dnia 14 marca 2023r.

TEKST JEDNOLITY
z dnia 14 marca 2023r.

Rozdział 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Nazwa Fundacji

 1. Fundacja pod nazwą „Ubi societas, ibi ius", zwana dalej Fundacją ustanowiona przez:
  Jerzego Strzeżka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem  Jackiem Nalewajkiem w jego Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2 lok.33, za numerem repertorium A 12048/2008 z dnia 5 listopada 2008r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.
  2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2. Teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i filie.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały za granicą.

§ 3. Czas trwania Fundacji

Fundacja jest utworzona na czas nieokreślony.

§ 4. Organ nadzorujący

Organem nadzorującym Fundację jest Minister Edukacji Narodowej.

Rozdział 2 - PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5. Cele i formy działania Fundacji

 1. Celem Fundacji jest:
  1. inspirowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw naukowych, oświatowych, legislacyjnych,  dotyczących polskiego prawa;
  2. działanie na rzecz realizacji założeń państwa prawa, upowszechnianie i ochrona praw różnych grup społecznych w tym praw konsumentów,
  3. rozwój i europeizacja polskiego systemu prawa.
 2. Formy działania Fundacji dla realizowania jej celów statutowych:
  1. propagowanie zasad racjonalnego tworzenia prawa z poszanowaniem interesu prawnego  różnych grup społecznych, w szczególności na rzecz przeprowadzenia reform systemu prawa i usprawniania funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w kierunku społecznych oczekiwań  , w tym zakresie opracowywanie programów informacyjnych i edukacyjnych dotyczących zasad funkcjonowania państwa i prawa w praktyce rozwiązywania różnych problemów społecznych na gruncie polskim i europejskim,
  2. działalność informacyjną i wydawniczą, w tym prowadzenie tematycznych portali internetowych, w celu realizacji celów fundacji,
  3. organizowanie, współorganizowanie i finansowanie i współfinansowanie wykładów, seminariów i konferencji, związanych z celami fundacji oraz gromadzenie danych i informacji z zakresu działalności fundacji społecznej i prawnej,
  4. organizowanie lub współorganizowanie oraz realizowanie programów społecznych, konkursów oraz innych przedsięwzięć organizacyjnych o tematyce społecznej i prawniczej dla potrzeb zainteresowanych tą tematyką grup społecznych,  w tym studentów niezależnie od wybranego kierunku studiów, celem propagowania w społeczeństwie adekwatnego do współczesnych warunków społeczno-gospodarczych modelu życia społecznego, gospodarczego,  wykształcenia i zatrudniania grup społecznych,
  5. tworzenie, finansowanie raportów poświęconych poszczególnym dziedzinom społeczno-prawnym,  w tym funkcjonowania prawa  w życiu społecznym oraz w poszczególnych dziedzinach życia społecznego, politycznego, gospodarczego;  przygotowywanie jak również przedstawianie programów  przeciwdziałania patologiom poszczególnych dziedzin życia społecznego, w tym nietolerancji, ksenofobii oraz patologii w rodzinie,
  6. organizowanie, finansowanie badań dotyczących tworzenia i stosowania  prawa w społeczeństwie,
  7. ustanawiania stypendiów m.in. dla dzieci, młodzieży, studentów,  naukowców,
  8. organizowanie oraz inicjowanie działań dla wspierania jednostki w społeczeństwie w przeciwdziałaniu nietolerancji, ksenofobii oraz patologii w rodzinie i innych grupach społecznych,
  9. współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością Fundacji; oraz propagowanie alternatywnych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności przez popieranie mediacji i arbitrażu w  rozstrzyganiu problemów społecznych i prawnych występujących w różnych grupach społecznych.
 3. Dla osiągnięcia swoich celów fundacja może wspierać finansowo i rzeczowo działalność innych podmiotów prawa  prowadzących działalność niezarobkową zbieżną z celami Fundacji.
 4. Fundacja może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
  1. Fundacja realizuje odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie   następujących zadań publicznych:
   1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania - wg art. 4 ust. 1 pkt11 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
   2. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – wg art. 4 ust. 1 pkt. 16  ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
   3. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji - wg art. 4 ust. 1 pkt. 18 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
  2. Fundacja realizuje nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zdań publicznych:
   1. działalności charytatywnej - wg art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
   2. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - wg art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
   3. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – wg art. 4 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
   4. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami - wg art. 4 ust. 1 pkt. 22 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Rozdział 3 - MAJĄTEK FUNDACJI

§ 6. Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

 1. Majątek początkowy fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 50.000,- (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
 2. Z funduszu założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 10.000,- (słownie: dziesięć  tysięcy) złotych, jako fundusz celowy działalności gospodarczej.
 3. Fundacja może tworzyć inne fundusze, w tym rezerwowy i celowe, m.in. takie jak stypendialny, na nagrody rzeczowe i finansowe dla laureatów organizowanych konkursów,  prac badawczo-rozwojowych, wydawniczy.

§7. Dochody Fundacji

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków i zapisów,
  2. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  3. dotacji i subwencji osób prawnych,
  4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, ofiarności publicznej,
  5. dywidend i zysków z posiadanych obligacji, akcji i udziałów oraz odsetek od lokat bankowych i innych operacji finansowych,
  6. działalności gospodarczej.
 2. Fundacji zabrania się:
  1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
  2. Przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

§ 8. Sposób dysponowania majątkiem Fundacji

 1. Majątek Fundacji może służyć wyłącznie realizacji działalności statutowej. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz odtwarzanie i powiększanie jej majątku niezbędnego dla realizacji celów statutowych.
 2. Wynagrodzenia uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności nie mogą przekraczać wysokości zapewniającej zwrot kosztów i zapewnienie ciągłości tej działalności w tym nakładów niezbędnych dla realizacji celów.
 3. Dochody z działalności gospodarczej mogą służyć wyłącznie finansowaniu tej działalności i realizacji celów statutowych.
 4. Dywidendy i zyski z posiadanych obligacji, akcji i udziałów oraz odsetek od lokat bankowych i innych operacji finansowych mogą być przeznaczane wyłącznie na finansowanie celów statutowych.
 5. Darowizny, spadki, zapisy, przychody z ofiarności publicznej mogą być przeznaczane na oznaczone cele statutowe zgodnie z decyzją Zarządu, o ile darczyńcy, spadkodawcy lub inni ofiarodawcy nie wskazali określonego celu statutowego.

§ 9. Finanse Fundacji, księgi rachunkowe

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
 2. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej i prowadzona na pełnym lub ograniczonym samodzielnym wewnętrznym rozrachunku. Dotyczy to także odrębnego rachunkowego prowadzenia odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Rozdział 4 - ORGANY FUNDACJI

§ 10. Organy Fundacji

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji jest jej organem zarządzającym.

§ 11. Sposób powoływania Zarządu

 1. Członkiem pierwszego Zarządu jest Fundator.
 2. Pierwszy Zarząd pełni swoje funkcje do czasu powołania nowego Zarządu przez Fundatora..

§ 12. Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji oraz jego skład

 1. Członków Zarządu powołuje Fundator. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
 2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą rezygnacji,  odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 3. Odwołanie członka Zarządu dokonuje Fundator, w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji;
  2. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
  3. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji;
  4. nienależytego wypełnienia funkcji członka Zarządu;
  5. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 4. Czynności prawnych wobec Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu w imieniu Fundacji,  dokonuje Fundator lub powołany przez Fundatora pełnomocnik.

§ 13 Kompetencje Zarządu

 1. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, oraz jej majątku,  a w szczególności:
  1. ustalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji;
  2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji dla realizacji jej celów statutowych;
  3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
  4. przyjmowanie dotacji, funduszy celowych, programów finansowych subwencji, darowizn, spadków i zapisów, oraz ich rozliczanie;
  5. ustanawianie odznak i medali honorowych oraz przyznawanie ich wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla fundacji;
  6. ustalanie wysokości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenie dla pracowników fundacji; oraz osób współpracujących z fundacją przy realizacji jej celów statutowych, w tym prowadzonej działalności gospodarczej;
  7. sporządzania i zatwierdzania sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej fundacji, w tym sprawozdań finansowych zgodnych z przyjętymi standardami rachunkowości, oraz planem kont fundacji;
  8. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej fundacji, dysponowanie środkami finansowymi fundacji w celu zapewnienia ich rynkowej wartości ekonomicznej, w tym zakładanie lokat bankowych czy zakup obligacji emitowanych przez Skarb Państwa;
  9. wprowadzanie zmian w statucie fundacji, w tym jego nowelizacji obligatoryjnych i celowościowych, opracowywanie tekstów jednolitych statutu fundacji;
  10. wydawanie zgody na połączenie i/lub likwidację fundacji;
  11. dysponowanie wszelkimi dochodami fundacji na cele statutowe w tym dysponowanie  dochodami  fundacji z prowadzonej działalności gospodarczej i/lub dochodami z osiąganych zysków kapitałowych;
  12. ustalanie zasad rachunkowości i planu kont w fundacji;
  13. ustalanie zasad księgowania i rozliczania ponoszonych przez fundację kosztów związanych z jej funkcjonowaniem, w tym prowadzeniem działalności gospodarczej;
  14. tworzenie, znoszenie oraz gospodarowanie funduszami Fundacji.
 2. Zarząd jednoosobowy podejmuje jednoosobowe decyzje, zaś Zarząd wieloosobowy podejmuje  uchwały bezwzględną większością głosów obecnych.
 3. Zarząd  Fundacji może uchwalić swój regulamin.

§ 14 Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:

 1. Prezes Zarządu Fundacji - jednoosobowo,
 2. Dwaj Członkowie Zarządu - działający łącznie.

§ 15 Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji

Przedmiot działalności gospodarczej Fundacji wg klasyfikacji PKD obejmuje:

 1. Produkcję komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 26.20.Z
 2. Produkcje maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 28.23.Z
 3. Sprzedaż hurtową komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania – PKD 46.51.Z
 4. Pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną w niewyspecjalizowanych sklepach - PKD 47.19.Z
 5. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z
 6. Sprzedaż detaliczną pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z
 7. Sprzedaż detaliczną nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.63.Z
 8. Sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z
 9. Pozostałą sprzedaż detaliczną prowadzoną poza siecią sklepową, straganami i targowiskami- PKD 47.99.Z
 10. Wydawanie książek - PKD 58.11.Z
 11. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z
 12. Pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z
 13. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z
 14. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - PKD 59.12.Z
 15. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych - PKD 59.13.Z
 16. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych - PKD 59.20.Z
 17. Działalność związana z oprogramowaniem – PKD 62.01.Z
 18. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z
 19. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD 62.03.Z
 20. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z
 21. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z
 22. Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z
 23. Działalność prawnicza- PKD 69.10
 24. Działalność rachunkowo - księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z
 25. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 70.22.Z
 26. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - PKD 72.20.Z
 27. Działalność agencji reklamowych - PKD 73.11.Z
 28. Działalność fotograficzna - PKD 74.20.Z
 29. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.90.Z
 30. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B
 31. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z
 32. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 86.90.E
 33. Działalność organizacji profesjonalnych - PKD 94.12.Z
 34. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych – PKD 95.11.Z

§ 16 Zakres i formy prowadzenia działalności gospodarczej

 1. Działalność gospodarcza fundacji może być prowadzona tylko w rozmiarach służących celom fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą poprzez wyodrębnione organizacyjnie i rachunkowo zakłady.
 3. Działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację organizuje i kieruje nią Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powołani przez Zarząd Fundacji.
 4. Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów, nadane przez Zarząd Fundacji.

Rozdział 5 - ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§ 17. Zmiana statutu Fundacji

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
 2. Decyzje w kwestii zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji.

Rozdział 6 - POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 18. Połączenie z inną fundacją

 1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.

Rozdział 7 - LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 19. Likwidacja Fundacji

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 20. Sposób likwidacji Fundacji

 1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
 2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
  1. zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie otwarcia likwidacji;
  2. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;
  3. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
  4. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań;
  5. ściągnięcie wierzytelności. wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;
  6. przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli;
  7. zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;
  8. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 21.Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

 

PREZES Zarządu Fundacji:

Jerzy Strzeżek